Abonnementsvilkår for smb|ip og smb|phone

Versjon 1 - 01.03.2017

1. GENERELT
1.1 Gyldighetsområde
Disse vilkår regulerer Kundens tilgang til og bruk av tjenesten og tilleggstjenester levert av RealNett AS (heretter RealNett) samt regulerer forhold mellom Partene.


1.2 Bestilling av abonnement
Skriftlig bestilling av abonnement og tjenester fra RealNett er å betrakte som en aksept av disse betingelser. Dersom en kunde tar i bruk RealNett sine tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig avtale anses vedkommende for å ha akseptert disse vilkår.


RealNett garanterer ikke eksakt leveringstidspunkt for tjenesten uten at en særskilt avtale foreligger om dette. Dersom det etter at RealNett har meddelt kunden at tjenesten kan leveres og det skulle vise seg at RealNett likevel ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser kan levere tjenesten eller ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser kan levere tjenesten til angitt tid, er RealNett ikke ansvarlig for tap bedriften lider som følge av forsinket eller utelatt levering.


1.3 Parter
Alle foretak med organisasjonsnummer i Foretaksregisteret kan abonnere på RealNett sine produkter og tjenester


1.4 Kredittvurdering
Det vil bli foretatt en kredittvurdering av nye abonnenter. RealNett kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom kunde ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan RealNett avslå levering.


1.4 Kundes kontaktinformasjon
Ved endringer i kundens kontaktinformasjoner, inkludert post- og fakturaadresse, telefonnummer og epostadresse, plikter kunde snarest mulig å melde endringer til RealNett. Skulle dette ikke bli gjort står kunden ansvarlig for eventuelle purregebyrer og andre gebyrer som måtte tilkomme.


1.5 Overdragelse av abonnement
1.5.1 Overdragelse fra kunde
Kunde kan ikke overdra sitt løpende abonnement til andre uten skriftlig godkjennelse fra RealNett. Før slik overdragelse kan finne sted må alle utestående forpliktelser mellom kunde og RealNett være innfridd. RealNett kan kreve betalingsgaranti eller sikkerhet før godkjenning gis.


1.5.2 Overdragelse fra RealNett
RealNett kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter, så fremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for kunden. RealNett kan når som helst overdra fordringer og fremtidige fordringer til factoringselskap eller andre kredittinstitusjoner.


1.6 Videresalg
Ingen abonnement levert av RealNett kan videreselges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for 3. part – uavhengig om dette gjøres mot vederlag eller tilbys gratis.


2. PRODUKTET
2.1 Tjenestelevering, forpliktelser og ansvar
RealNett er ansvarlig for levering, drift og administrasjon av tjenestene som kunden bestiller, og som RealNett aksepterer å levere til kunden. RealNett innestår ikke for at kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd, at alle anrop når frem eller for andre overføringshindringer. RealNett vil levere den enkelte tjeneste med en kvalitet som kunden med rimelighet kan forvente, i tråd med gjeldende regelverk og relevante og alminnelig aksepterte standarder.

RealNett forbeholder seg rett til å kunne utføre reparasjoner, vedlikehold eller annet som anses nødvendig. Dette kan lede til at tjenestene midlertidig blir utilgjengelige. RealNett har ingen ansvar for samtalebrudd eller lignende, og hva dette måtte forårsake. Planlagte, lengre avbrudd skal forhåndsvarsles av RealNett. Slik midlertidig innstilling gir ikke kunden krav på erstatning eller annen godtgjørelse.

Kunden er innforstått med, og aksepterer, at RealNett sitt nettverksvalg kan forandres hva gjelder dets struktur og føringsvei i eller utenfor Norge og Europa. RealNett forbeholder seg retten til å foreta endringer av nettet innenfor de her nevnte grenser. RealNett kan overdra rettigheter og plikter i disse vilkårene til tilknyttede selskap eller i forbindelse med at virksomheten i selskapet helt eller delvis overdras.

2.2 NUMMERPORTERING
Kunden kan beholde sitt telefonnummer ved skifte av teleoperatør. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre opp med tidligere teleoperatør og avslutte eventuelle gjenværende abonnement. Ved portering skal Kunden ikke si opp sitt eksisterende abonnement før nummeret/numrene er portert over til RealNett eller RealNett sine underleverandører. Nye nummer som bestilles av Kunden kan ikke benyttes, f.eks. ved utarbeidelse av materiell eller markedsføring, før aktivering.

2.2.1 NUMMERVISNING
Utstyr tilknyttet RealNett smb|ip skal ikke vise nummer (nummervisning) som ikke er tilknyttet kundes respektive abonnement hos RealNett. RealNett kan ikke garantere at nummer videreformidles til mottaker av oppringning der samtaler går ut fra RealNett til nummer tilknyttet andre teleoperatører.

2.3 KUNDENS FORPLIKTELSER OG ANSVAR
2.3.1 Generelt
Tjenesten inkluderer 1 gjennomboring og 10 meter kabling - såfremt ikke annet er skriftlig avtalt i avtalen. Ønsker sluttkunde flere gjennomboringer og lengre kabling betales det meterspris for kablingen videre, samt pr. gjennomboring.


2.3.2 Opplysnings- og undersøkelsesplikt
Kunden forplikter å avgi alle nødvendige opplysninger til RealNett. Kunden skal snarest mulig melde adresseendringer og andre endringer av betydning for kundeforholdet til RealNett. Det er Kundens ansvar å sørge for at de til enhver tid gjeldende vilkår er kjent for Kunden og brukere Kunden har gitt tillatelse til å benytte tjenestene.


2.3.3 Betaling og klage på faktura
Kunden er ansvarlig for at betaling skjer i henhold til Vilkårene og øvrige avtaler mellom partene. Ansvaret gjelder selv om andre enn Kunden selv benytter Kundens abonnementet. Dersom Kunden ønsker å klage på faktura må klagen fremsettes skriftlig til RealNett innen rimelig tid. RealNett er under ingen omstendighet ansvarlig for feil eller mangler ved faktura dersom ikke klage fremsettes innen 12 måneder etter betalingsfristens utløp. Slike feil eller mangler inkluderer - men er ikke begrenset til - overfakturering. Så lenge klagen er til behandling hos RealNett, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Se også pkt. 3.10 nedenfor. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfrist. Ved hel eller delvis betaling av faktura faller Kundens klagerett bort for den betalte delen.


2.3.4 Bruk av tjenesten og forholdet til tredjeparter
Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep, endringer eller tilføyelser i tjenesten, herunder konfigurasjon, uten RealNett sitt samtykke, eller på noen annen måte forårsake forhold som kan virke forstyrrende på RealNett sine tjenester. Kunden plikter og ikke videreformidle informasjon som kan stride mot gjeldende lovgivning eller som kan være til skade for RealNett. Kunden kan kun videreformidle informasjon om tjenestene RealNett tilbyr som deles med den enkelte kunde dersom dette på forhånd avklares skriftlig med RealNett.

 

2.3.5 Krav til utstyr
For å unngå skade på telenettet eller ulempe for andre brukere, skal utstyr som tilknyttes telenettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene. Kunden er ansvarlig for at utstyr som kobles til nettet av Kunden eller av Kundens underleverandør, er typegodkjent. Dersom Kunden er i tvil, plikter Kunden å avklare dette med RealNett før utstyret tas i bruk. RealNett har ikke ansvar for utstyr og tjenester som ikke er levert av RealNett. Kunden plikter også å tilpasse annet internt utstyr (f.eks. faks, frankeringsmaskin, betalingsterminal og annet) slik at tjenestene kan benyttes. Kunden er selv ansvarlig for at Kundens utstyr (PC, bredbåndsforbindelsen, rutere, brannmurer, osv.) ikke begrenser funksjonaliteten og virkemåten for tjenesten(e). Skulle det vise seg at kundens utstyr begrenser (eller i verste fall forhindrer) tjenesten, kan RealNett – etter regning og nærmere avtale – søke å bistå Kunden i å avhjelpe disse eventuelle problemene.

 

2.3.6 Priser og gebyrer
Prisene for de aktuelle tjenestene fremgår av RealNett sin til enhver tid gjeldende prisliste. Fakturering gjøres i norske kroner. RealNett fakturerer Kunden med 10 dagers forfall. Forbruk faktureres etterskuddsvis for foregående måned. Fastavgifter faktureres 1 måneder på forskudd i tillegg til inneværende ved første faktura. Dette medfører at første faktura er høyere enn de påfølgende. Deretter vil månedlig faktura inneholde trafikk for foregående måned og en måneds fastavgift. RealNett kan umiddelbart endre priser samt etterfakturere forbruk etter normale satser til bedrifter som driver med utgående callcentervirksomhet, aktivt telefonsalg, automatiserte oppringnings- eller fakstjenester, og/eller lignende virksomhet dersom Kunden har fastpris abonnement med inkludert trafikk.


2.3.7 Juridisk ansvarlig
Kunden er selv juridisk ansvarlig for all bruk som finner sted av abonnementet og tjenestene levert av RealNett. Dette inkluderer – men er ikke begrenset til – innhold som bryter med norsk lov.


2.3.8 Endring av vilkåre, tjenester og priser
RealNett har rett til å endre Vilkårene, tjenester og priser med 30 dager forutgående varsel. Endringene vil varsles via hjemmesiden www.realnett.no. Endringer av mindre art gir ikke Kunden rett til å si opp avtaleforholdet. Forutgående varsel er ikke nødvendig når endringene er til fordel for Kunden, ikke har betydning for Kunden, eller ligger utenfor RealNetts kontroll. Prisendringer som skyldes regulatoriske eller offentligrettslige forhold, samt endringer fra RealNett sine underleverandører eller andre lignende omstendigheter kan foretas umiddelbart, men skal også varsles som nevnt.


3. MISLIGHOLD / OPPSIGELSE
3.1 Reklamasjon
Oppdager Kunden feil med tjenesten(e) eller at tjenesten(e) ikke leveres innen avtalte frist, må Kunden uten ugrunnet opphold varsle RealNett om dette. Varselet må fremsettes skriftlig og skal så langt det er mulig, inneholde angivelse av feilene. Se også pkt. 3.10 nedenfor.

3.2 Retting
RealNett skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med feil med tjenesten(e) eller forsinket levering, iverksette tiltak for å rette disse. Dersom Kunden melder om feil eller forsinkelser som ligger innenfor Kundens ansvarsområde vil RealNett kreve dekket sine omkostninger forbundet med feilsøkingen

3.3 Kundens betalingsmislighold, motregning
Ved manglende betaling fra Kunden vil RealNett sende inkassovarsel inkludert stengevarsel etter pkt. 3.4. Ved varselets utløp vil inndrivning i samsvar med gjeldende inkassolovgivning iverksettes. Hvis Kunden har bestilt felles regning for abonnement på flere tjenester, vil stenging kunne omfatte alle abonnementene og tjenester. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Kunden kan ikke motregne eventuelle krav mot RealNett mot Kundens skyldige betalinger til RealNett.

3.4 Stenging
Dersom Kunden bruker eller forsøker å bruke tjenesten i strid med Vilkårene eller ved utestående faktura som er sendt til inkasso, kan RealNett stenge tilgangen, eller redusere tilgangen til tjenesten for Kunden dersom det etter RealNetts vurdering er sannsynlig at misbruk av tjenesten(e) pågår eller kan inntre. Før stenging iverksettes, skal Kunden varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Ved unormalt høyt forbruk eller dersom hensynet til sikkerheten i nettet krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen.


3.5 Gjenåpning
Dersom leveranse av tjenester er stanset som følge av kundens mislighold, gjenopptar RealNett levering av tjenesten når det forhold som begrunnet stengingen, er rettet.


3.6 Erstatning
RealNett kan kreve ethvert direkte tap som Kunden er ansvarlig for, dekket av Kunden. RealNett er ikke ansvarlig for direkte tap som følge av feil med tjenesten(e), med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra RealNett. RealNett er ikke ansvarlig for indirekte tap og følgeskader, som for eksempel:
a) tap av fortjeneste og forventet besparelse
b) tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
c) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
d) skade som oppstår som følge av at Kunden ikke har fulgt Utstyrets bruksanvisninger eller veiledninger eller for tap av data eller programvare

Kundens eventuelle erstatningskrav er per hendelse begrenset oppad til kr 5.000,-, og skal uansett ikke overstige kundens utgifter til RealNett på 1 måned, beregnet ut fra gjennomsnitt siste 3 måneder.

3.7 Heving
Dersom en Part misligholder Avtalen og misligholdet ikke rettes innen 30 dagers skriftlig varsel fra den annen Part, kan den Part som rammes av misligholdet heve Avtalen. Dersom en Part vesentlig misligholder Avtalen kan den annen Part heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

3.8 Force Majure
I nødsituasjoner, herunder ved alvorlig trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, streik eller lockout og fare for sabotasje mot nett og tjenester har RealNett rett til å gjennomføre tiltak som begrenser bruken av tjenesten, herunder avbrudd i tjenesten. Dersom en nødsituasjon umuliggjør leveranse av tjenesten suspenderes RealNett sine forpliktelser etter avtalen. RealNett har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nettet som anses som nødvendige av tekniske eller vedlikeholds- og driftsmessige årsaker.

RealNett er uten ansvar for kostnader eller tap som kunde måtte bli påført som følge av slike tiltak eller suspensjon av leveransen. RealNett vil bestrebe seg på å varsle kunde så tidlig som mulig, og gjøre sitt ytterste for at ulempene for kunden blir minst mulig.


3.9 Brudd på avtale og oppsigelse av abonnement
3.9.1 smb|phone
Ved oppsigelse av Avtalen før utløp av avtaleperioden, vil Kunden bli fakturert et bruddgebyr på kr 1.500,- eks. mva. per abonnement. Avtalen vil kunne avsluttes etter avtaleperiode dersom Kunden har sagt opp minst 3 måneder før periodens utløp. Ved senere oppsigelse vil Avtalen avsluttes etter 3 måneder etter utløp av måneden oppsigelse ble mottatt. Abonnement faktureres ut avtaleperioden. For abonnement med svært høy bruk eller betalingsmislighold forbeholder RealNett seg retten til å si opp abonnementet/tjenesten etter at stenging er iverksatt. Dersom RealNett mottar skriftlig oppsigelse av abonnement etter at tjenesten er bestilt, men før effektuering er iverksatt, faktureres bruddgebyr i stedet for etableringspris. Er effektuering iverksatt faktureres etableringspris i tillegg til bruddgebyr.

3.9.2 smb|ip abonnement med/uten 3CX sky pbx
Dersom Kunden er i en bindingsperiode, vil Avtalen kunne avsluttes etter bindingsperioden dersom Kunden har sagt opp minst 3 måneder før periodens utløp. Ved senere oppsigelse vil Avtalen avsluttes etter 3 måneder etter utløp av måneden oppsigelse ble mottatt. Abonnement faktureres ut avtaleperioden. For abonnement med svært høy bruk eller betalingsmislighold forbeholder RealNett seg retten til å si opp abonnementet/tjenesten etter at stenging er iverksatt. Dersom RealNett mottar skriftlig oppsigelse av abonnement etter at tjenesten er bestilt, men før effektuerin er iverksatt, faktureres bruddgebyr i stedet for etableringspris. Er effektuering iverksatt faktureres etableringspris i tillegg til bruddgebyr.

3.10 Lovvalg og tvister
Enhver klage over de forhold som er omfattet av Vilkårene, avgis skriftlig og innen rimelig tid til RealNett kundeservice. For klage etter pkt. 2.3.3 og pkt. 3.1 gjelder i tillegg de særlige krav som er angitt. RealNett vil straks informere Kunden om forventet behandlingstid av klagen. Endelig svar på klagen vil bli gitt skriftlig og innen rimelig tid, så fremt RealNett mottar tilstrekkelig informasjon til å behandle klagen fra Kunden. Dersom Kunden mottar avslag på klage, vil avslaget inneholde nærmere begrunnelse for avslaget. Ved avslag på klage fra RealNett, kan ny klage rettes til Brukerklagenemda jf. ekomforskriften § 10-1. Brukerklagenemda behandler klager vedrørende tvister mellom Kunden som sluttbruker og RealNett som tilbyder av elektronisk kommunikasjonstjeneste. Ved en eventuell tvist, kan tvisten også bringes inn for de ordinære domstoler så lenge tvisten ikke er til behandling i Brukerklagenemnda. Trondheim Tingrett er rett verneting iht. tvisteloven § 4-6.

RealNett leverer bredbånd med fiber og radioteknologi i Trøndelagsregionen. Med vår kompetanse innen Wifi, IP-telefoni og IT-tjenester har vi mange supplerende produkter for våre kunder.

Våre tjenester leveres både til bedrifts- og privatmarkedet.

Kontakt oss

Kundesenter bedrift: service (a) realnett.no

Kundesenter privat: privat (a) realnett.no

Telefon: 73 20 52 00

Orgnr: 915577784MVA

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2015-2020 RealNett AS | All rights reserved