Abonnementsvilkår for smb|internettaksess Bedrift

Versjon 1.1 - 01.07.2015

1. GENERELT

1.1 Gyldighetsområde

Disse vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenesten og tilleggstjenester levert av RealNett AS (heretter RealNett).
 

1.2 Bestilling av abonnement

Skriftlig bestilling av abonnement og tjenester fra RealNett er å betrakte som en aksept av disse betingelser. Dersom en kunde tar i bruk RealNett sine tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig avtale anses vedkommende for å ha akseptert disse vilkår.
RealNett garanterer ikke eksakt leveringstidspunkt for tjenesten uten at en særskilt avtale foreligger om dette. Dersom det etter at RealNett har meddelt kunden at tjenesten kan leveres og det skulle vise seg at RealNett likevel ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser kan levere tjenesten eller ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser kan levere tjenesten til angitt tid, er RealNett ikke ansvarlig for tap bedriften lider som følge av forsinket eller utelatt levering.

 

1.3 Parter

Alle foretak med organisasjonsnummer i Foretaksregisteret kan abonnere på RealNett sine produkter og tjenester
 

1.4 Kredittvurdering

Det vil bli foretatt en kredittvurdering av nye abonnenter. RealNett kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom kunde ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan RealNett avslå levering.
 

1.4 Kundes kontaktinformasjon

Ved endringer i kundens kontaktinformasjoner, inkludert post- og fakturaadresse, telefonnummer og epostadresse, plikter kunde snarest mulig å melde endringer til RealNett. Skulle dette ikke bli gjort står kunden ansvarlig for eventuelle purregebyrer og andre kredittgebyrer som måtte tilkomme.
 

1.5 Overdragelse av abonnement
1.5.1 Overdragelse fra kunde

Kunde kan ikke overdra sitt løpende abonnement til andre uten skriftlig godkjennelse fra RealNett. Før slik overdragelse kan finne sted må alle utestående forpliktelser mellom kunde og RealNett være innfridd. RealNett kan kreve betalingsgaranti eller sikkerhet før godkjenning gis.

1.5.2 Overdragelse fra RealNett
RealNett kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter, så fremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for kunden. RealNett kan når som helst overdra fordringer og fremtidige fordringer til factoringselskap eller andre kredittinstitusjoner.

1.6 Videresalg Ingen abonnement levert av RealNett kan videreselges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for 3. part – uavhengig om dette gjøres mot vederlag eller tilbys gratis.

2. PRODUKTET
2.1 Standardbetingelser for smb|internettaksess 

2.1.1 RealNetts forpliktelser

 

Leverandøren er ansvarlig for
- Logging av trafikk i henhold til gjeldende lover og regler
- At tjenesten er tilgjengelig for kunden
- Overvåkning og varsling ved feil på kundens nett slik at tjenesten ikke er operativ
- Support på tjenesten

 

2.1.2 Kundens forpliktelser

Kunden er ansvarlig for
- Besørge at hardware/utstyr som inngår i tjenesten og som er utplassert hos kunden til enhver tid har strøm
- 1. linjesupport til sluttbrukere
- Å umiddelbart varsle RealNett dersom feil oppdages

2.1.3 Endringer av abonnementsvilkår

RealNett har rett til å endre vilkårene herunder som følge av endringer i ekomloven eller innføring av nye lover for eksempel ved innføring av EUs datalagringsdirektiv.

 

2.2 Standardbetingelser for internettaksess når levert samtidig med air|id

2.2.1 Internettaksess
RealNett gir kunde en internettilgang med nærmere avtalt kapasitet og oppkoblingsutstyr. Tilgangen er normalt tilgjengelig hele døgnet men driftsforstyrrelser kan forekomme. Oppkoblingsutstyr er RealNett eller RealNetts underleverandører sin eiendom og må returneres ved endt kontrakt eller når RealNett ber om å få dette i retur uavhengig av årsak.


2.3 Intern kabling
Tjenesten inkluderer ikke kabling frem til termineringspunkt inne i kundens lokaler såfremt ikke annet er skriftlig avtalt i avtalen.

2.4 Kansellering av avtale før leveranse har funnet sted
Såfremt det ikke foreligger særskilt grunn til kansellering som grovt leveransebrudd fra RealNett sin side, kan en signert avtale ikke sies opp før avtaletiden er utløpt.

2.5 Taushetsplikt og personvern
RealNett loggfører i enkelte tilfeller personopplysninger og bedriftsopplysninger som benyttes til kundeadministrasjon, gjennomføring av leveransen samt til faktureringsformål i henhold til lov og forskrift. Disse opplysningene slettes når behovet for lagring ikke lenger er til stede. RealNett og RealNett sin leverandør av trafikkdata plikter ihht ekomloven §2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende kundens bruk av tjenesten, og om alt innhold i kundens elektroniske kommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres til domstolene, påtalemyndighetene eller andre offentlige myndigheter når RealNett er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.
Leverandøren loggfører sluttbrukeres trafikk over kundens nett. Logger kan kun benyttes til det formål som følger av lov – og forskriftsbestemmelser. For å sikre personvern og minimere risikoen for misbruk av logger oppbevares derfor logger forsvarlig hos leverandør med rutiner for utlevering av logger. Logger utleveres bare til kunden ved misbruk eller til
myndigheter ved utleveringsbegjæring. Ved utlevering må kunden skriftlig varsle RealNett og kunden må godkjenne utlevering til myndigheter.

2.6 Ansvar

I lovens videste forstand skal RealNett eller RealNett sine underleverandører aldri stilles til ansvar for noen skader eller tap (inkludert skade eller tap av fortjeneste, driftsavbrudd eller andre tap) som følge av bruk eller manglende mulighet for bruk av tjenesten. Tjenesten stilles til rådighet “som den er”, uten garantier av noen slag. All risiko forbundet med bruk av tjenesten bæres av kunden. RealNett kan ikke skyldes for feil eller mangler som skyldes feil/mangler hos underleverandører og/eller samarbeidspartnere. RealNett tar forbehold om at tjenesten kan ha nedetid ved eksempelvis brudd i internettaksess/telelinjer. Feil som skyldes RealNett sine applikasjoner skal rettes så fort det lar seg gjennomføre. RealNett er uten ansvar når begivenheter som ny lovgivning, påbud fra myndigheter, krig, krigslignende hendelser, streik, lockout, blokade eller andre forhold utenfor leverandørs kontroll i vesentlig grad vanskeliggjør eller hindrer utførelsen av leverandørens plikter etter denne avtale.
 

2.7 Juridisk ansvarlig
Kunden er selv juridisk ansvarlig for all bruk som finner sted av abonnementet og tjenestene levert av RealNett. Dette inkluderer – men er ikke begrenset til – innhold som bryter med norsk lov. Derimot vil punkt 2.5 og 2.6 komme til anvendelse såfremt kunde har oversikt over eventuelle sluttbrukere/leietakere som benyttet den aktuelle autentiseringen ved lovbrudd.

3. PRISER OG BETALING
3.1 Priser

Prisene for de tjenester som RealNett leverer til kunde følger av avtalen signert med kunde.

 

3.2 Endring av priser
RealNett kan når som helst, også innenfor avtalt avtaletid, endre prisene på leverte produkter og tjenester i den utstrekning endringene er en konsekvens av endringer i prisene fra våre underleverandører eller av endringer i offentlige avgifter. Utenom dette kan ikke prisene i avtalen endres.

3.3 Betaling
Den som er registrert som kunde hos RealNett er ansvarlig for betaling av de ytelser som leveres i henhold til avtalen.
Ansvaret omfatter også andres bruk av kundes abonnement, herunder uvedkommendes bruk. Kunde faktureres i henhold til RealNett sine faktureringsrutiner. Betaling foregår på forskudd og faktureres for et kvartal i gangen hvis ikke annet er avtalt. Betaling skal skje innen den betalingsfrist som fremgår av fakturaen.

4. UTSTYR
4.1 Tilknytning av utstyr til nettet

For å unngå skade eller ulempe for andre brukere skal utstyr som tilknyttes nettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene.

4.2 RealNett sitt utstyr
Dersom ikke annet er avtalt i avtalen er alt utstyr som RealNett plasserer hos kunde i forbindelse med levering av tjenesten(e), RealNetts eiendom. Kunden kan ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Kunde har ikke adgang til å foreta noen form for inngrep på eller i utstyret. Skulle utstyret bli skadet eller om det går tapt må utstyret erstattes ihht gjeldende prisliste.

5. SPESIFIKASJON AV TJENESTEN
5.1 Internettaksess
RealNett sine ulike produkter og tjenester for internettaksess består av xDSL produkter, fiberaksesser og radiolinjer. RealNett leverer internettaksess primært på egne linjer, men kan i enkelte tilfeller leie tilgang til linjer i underleverandørs nett.

 

6. LEVERING AV TJENESTEN
Før en leveranse kan gjennomføres må kunde besørge intern kabling frem til termineringspunktet i kundens lokaler hvor Kunden ønsker at termineringen skal skje. Det kan avtales at RealNetts montører utfører denne jobben mot vederlag. Dette fremkommer eventuelt i avtalen.
RealNett gjennomfører en funksjonalitetstest av tjenesten før ferdigmelding sendes kunde. Tjenesten anses som levert fra RealNett når ferdigmelding er sendt. Kunde må selv gjennomføre en akseptansetest av tjenesten innen 5 dager etter at RealNett har sendt ferdigmelding.

7. FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN
7.1 Reklamasjon

Dersom kunde oppdager feil ved tjenesten skal feilen uten ugrunnet opphold meldes til RealNett. Feilmeldingen skal så langt det er mulig beskrive feilen som foreligger. Før feil meldes skal kunde undersøke om feilen skyldes kundens eget utstyr, herunder feil i strømforsyning, kabler mellom utstyret og mellom utstyr og veggkontakt. Dersom kunde melder om feil som ligger innenfor kundes ansvarsområde kan Realnett kreve dekket sine omkostninger forbundet med feilsøking.

7.2 Feilretting
Dersom kunde oppdager feil ved tjenesten skal feilen uten ugrunnet opphold meldes til RealNett. RealNett sitt servicetilbud gir kunden rett til å melde feil til RealNett sitt kundesenter mellom kl. 08.00 og 16.00 hverdager såfremt ikke utvidet serviceavtale er inngått.
Alle felles nettelementer som inngår i tjenesten overvåkes av RealNetts driftssenter og eventuell feilretting på felles nettelementer gjennomføres hverdager mellom kl 08.00 og 22.00

RealNett skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved tjenesten som RealNett er ansvarlig for iverksette tiltak for å rette mangelen.

7.3 Heving
Kunde kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra RealNett sin side.

8. KUNDES MISLIGHOLD
8.1 Betalingsmislighold fra kunde

Dersom kunde ikke betaler innen fristen angitt i betalingsvarselet kan RealNett stenge tjenesten uten ytterligere varsel. Hvis kunde har bestilt abonnement til flere lokasjoner kan stenging omfatte alle abonnement og tjenester.

8.2 Stenging i andre tilfeller
RealNett kan stenge kundens tjeneste dersom kunde
a) benytter utstyr som ikke tilfredsstiller krav fastsatt i lov eller forskrifter
b) ikke oppfyller RealNett sitt krav til økonomisk sikkerhet
c) opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for elektronisk kommunikasjon
d) på annen måte grovt misbruker tjenestene som f.eks til sjikane, spam, virus og hacking
e) benytter tjenesten til å formidle eller gjøre tilgjengelig innhold som er i strid med norsk lovgivning
f) overdrar eller videreselger tjenesten til tredjemann uten at dette er avtalt med RealNett

Hvis trafikk rettet mot objekter hos kunde er unormalt høy (mistanke om DDoS angrep) kan RealNett i særlige tilfeller stenge tilknytningen til nettet uten å varsle kunden. Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen skal kunde varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Dersom hensynet til sikkerheten og funksjonaliteten i nettet krever det kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel.

8.3 Gjenåpning av stengte tjenester
Dersom tjenesten er stengt i samsvar med punkt 8.1 eller 8.2 vil RealNett gjenåpne tjenesten når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Kunde vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning ihht gjeldende prisliste. Dersom forholdet som begrunner stengning ikke er rettet innen 30 dager etter stenging fant sted kan RealNett si opp tjenesten med øyeblikkelig virkning, og faktura for gjenværende avtaletid blir utstedt kunden.

 

9. AVTALETID OG OPPSIGELSE
Avtaletiden på tjenesten fremkommer av signert avtale og gjelder fra leveransen fra RealNett er ferdigstilt, og ikke fra signert dato. Avtaletiden vil være på 48 måneder dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Kunden kan si opp tjenesten ved å gi skriftlig varsel til RealNett. Oppsigelsestiden er 3 måneder regnet fra første kalenderdag i påfølgende måned dersom ikke annet blir avtalt skriftlig med RealNett.
Dersom kunde sier opp avtalen før avtaletiden er utløpt og kunde ønsker at linjen skal kobles ned umiddelbart vil kunde bli fakturert i henhold til avtalte priser for gjenstående del av avtaletiden på én faktura og tjenesten blir koblet ned. Mottar RealNett oppsigelse uten nedkoblingsdato vil kunde ha tilgang til tjenestene frem til siste dag i avtaletiden.

10. FORCE MAJEURE OG EKSTRAORDINÆRE BRUKSRESTRIKSJONER
I nødsituasjoner, herunder ved alvorlig trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, streik eller lockout og fare for sabotasje mot nett og tjenester har RealNett rett til å gjennomføre tiltak som begrenser bruken av tjenesten, herunder avbrudd i tjenesten. Dersom en nødsituasjon umuliggjør leveranse av tjenesten suspenderes RealNett sine forpliktelser etter avtalen. RealNett har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nettet som anses som nødvendige av tekniske eller vedlikeholds- og driftsmessige årsaker.

RealNett er uten ansvar for kostnader eller tap som kunde måtte bli påført som følge av slike tiltak eller suspensjon av leveransen. RealNett vil bestrebe seg på å varsle kunde så tidlig som mulig, og gjøre sitt ytterste for at ulempene for kunden blir minst mulig.

11. ENDRINGER I VILKÅR
RealNett har rett til å endre Abonnementsvilkårene og andre særlige vilkår som regulerer forholdet mellom RealNett og kunden, herunder som følge av endringer i ekomlovgivningen. Ved endringer som må antas å ha en viss betydning for kunde skal RealNett varsle kunden minimum én måned før endringene trer i kraft.

12. KLAGER OG KLAGEBEHANDLING
Klage på forhold ved RealNett sine tjenester skal rettes skriftlig til RealNett for klagebehandling.

13. LOVVALG, TVISTER OG AVTALT VERNETING
Avtalen mellom RealNett og kunde er underlagt norsk rett. Tvister mellom kunde og RealNett skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan hver av partene bringe tvisten inn for domstolene. Trondheim Tingrett er avtalt verneting.

RealNett leverer bredbånd med fiber og radioteknologi i Trøndelagsregionen. Med vår kompetanse innen Wifi, IP-telefoni og IT-tjenester har vi mange supplerende produkter for våre kunder.

Våre tjenester leveres både til bedrifts- og privatmarkedet.

Kontakt oss

Kundesenter bedrift: service (a) realnett.no

Kundesenter privat: privat (a) realnett.no

Telefon: 73 20 52 00

Orgnr: 915577784MVA

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2015-2020 RealNett AS | All rights reserved