Abonnementsvilkår for air|link Radiobredbånd til privatmarkedet

Versjon 1.1 - 01.01.2019

Disse vilkårene gjelder alle leveranser til privatkunder i Norge for produkter levert av RealNett AS.
Vilkårene gjelder mellom RealNett AS (orgnr: 915.577.784) og registrert privatkunde (Avtalepartner) - uavhengig om produktet eller tjenesten blir benyttet av andre.

Avtalen løper til den sies opp eller heves av én av partene.


Kundens eget utstyr:
Kunden er selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på eget, internt nett i husstanden - fra første tilknytningspunkt - og på utstyr tilknyttet eget nett. RealNett vil under ingen omstendighet utføre support på f.eks trådløs ruter, aksesspunkter o.l som er kjøpt hos andre leverandører.

Skulle kunden ikke få oppgitt hastighet, som RealNetts produktside tilsier, må kunden selv teste utenom trådløst nettverk. Kunden må da benytte seg av PC, av nyere modell med gigabit nettverkskort, med kabel direkte i strømadapteret på uttaket merket LAN - og teste hastighet. RealNett har ikke ansvar for at det trådløse nettverket, og annet utstyr som kunden har fra før, ikke gir ønsket ytelse. RealNett kan bistå kunden med å løse Wifi-problematikk ved kjøp av hjemmesentral fra RealNett. Dette leveres ferdig montert av vår montør såfremt det bestilles samtidig som bredbåndsleveransen.


Overdragelse:

RealNett kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter, så fremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for kunden. RealNett kan når som helst overdra fordringer og fremtidige fordringer til factoringselskap eller andre kredittinstitusjoner.

Kunden kan overdra sitt avtaleforhold til andre ved å gjennomføre et "juridisk eierskifte".
Ny avtalepartner må bli godkjent av RealNett før endringen finner sted.

Priser:

Abonnementspriser får man ved å ta kontakt med RealNett AS og utføre en prisforespørsel.
Prisen på våre Trådløse bredbåndsabonnement er noe avhengig av hvilket type utstyr vi må benytte for å kunne levere tjenesten - noe som igjen påvirker etablerings- og montørkostnad.

Alle priser er ved 12 mnd. avtaletid.
Ønsker kunde ikke avtaletid tilkommer kr. 100,- pr mnd for 20/5, 30/5, 40/10 og 50/10 abonnementene, samt kr. 150,- pr mnd for 60/20, 70/20 og Fri abonnementene. Når ev avtaletid utgår øker månedsprisen ihht prisene over på løpende abonnement. Kunden kan inngå ny avtaletid etter endt avtaletid for å beholde de rabatterte månedsprisene.

Andre priser som gebyrer o.l finnes på www.realnett.no/privat/andrepriser

Betaling og betalingsansvar:

Kunden må betale etablerings- og monteringskostnader samt faste, løpende avgifter på forskudd.
Som privatkunde hos RealNett må du betale ved å legge inn ditt betalingskort i vårt fakturasystem reepay. reepay klasifiseres som Level 1 Service Provider som er det høyeste PCI DSS compliance sikkerhetsnivået. Mer om dette kan du lese her: https://reepay.com/da/sikkerhed/


Såfremt kunde mener at betalt faktura er feil må kunden klage dette inn til RealNett på privat@realnett.no så snart som mulig og innen rimelig tid. 
 

Det er registrert kunde hos RealNett som er juridisk ansvarlig for betalingen. Skulle betalingskort utløpe er det registrert kunde sitt ansvar å legge inn et nytt betalingskort hos RealNett for at tjenesten skal være operativ. Kunden mottar 3 eposter med purringer på at vi ikke får trekt fra et utløpt kort, eller et kort uten dekning. Deretter vil tjenesten stenges, og kunden må da betale for bruk frem t.o.m stengetidspunkt samt et evnt. gjenåpningsgebyr på kr. 500,-

Angrerett:

Forbrukerkunder som bestiller tjenester av RealNett ved fjernsalg, herunder telefonsalg, bestilling på internett eller bestilling ved dørsalg - kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at ordrebekreftelsen er mottatt fra RealNett som inkluderer angrerettskjema.

Såfremt kunden tar i bruk tjenesten før angrefristen utløper, må kunden betale for etablerings- og monteringskostnadene samt for den bruk av tjenesten som har funnet sted frem t.o.m samme dag som angrerettskjema er mottatt av RealNett.

Avbestilling under 3 dager til montering:
Ved avbestilling mindre enn 3 dager før montering tilkommer kr. 750,- i avbestillingsgebyr pga tid brukt på oppsett av antenneutstyr og oppsett av kundeforholdet i våre administrasjons- og fakturasystemer.

Taushetsplikt:
RealNett loggfører i enkelte tilfeller personopplysninger og bedriftsopplysninger som benyttes til kundeadministrasjon, gjennomføring av leveransen samt til faktureringsformål i henhold til lov og forskrift. Disse opplysningene slettes når behovet for lagring ikke lenger er til stede.

RealNett, og alle våre ansatte, har taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenesten og om innholdet i kommunikasjonen. RealNett må likevel utlevere slike opplysninger såfremt domstol, politiet, påtalemyndighet eller andre i henhold til lov som kan kreve dette.


Markedsføring:
RealNett kan, ihht markedsføringsloven § 15, markedsføre sine tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon. Ønsker du å reservere deg mot slik markedsføring må du kontakte RealNett på privat@realnett.no.

Videresalg og deling av internettlinje:
Ingen tjenester levert av RealNett kan videreselges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for 3. part - uavhengig om dette gjøres mot vederlag eller tilbys gratis.

Våre tjenester leveres som ett abonnement pr. husstand. Det vil si at er det 2 boenheter i ett hus, og begge skal ha levert bredbånd, må de kjøpe 2 abonnementer. Dette for at vi skal oppfylle lovens krav om loggføring av sluttbrukers trafikk over kundens nett. Disse loggene kan kun benyttes til det formål som følger av lov – og forskriftsbestemmelser. For å sikre personvern og minimere risikoen for misbruk av logger oppbevares derfor logger forsvarlig hos leverandør med rutiner for utlevering av logger. 

Tilknytning av utstyr til nettet:
For å unngå skade eller ulempe for andre brukere skal utstyr som tilknyttes nettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene.

Utstyr levert av RealNett:
Dersom ikke annet er avtalt er det RealNett som eier utstyr som plasseres hos kunde i forbindelse med levering av tjenesten. Kunden kan ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Kunden har heller ikke anledning til å foreta noen form for inngrep på eller i utstyret.

Radio-utstyret som monteres hos kunde er en del av etablerings- og monteringskostnaden. Skulle denne skades eller ødelegges på noen måte må kunden kjøpe ny sender av RealNett. RealNett har ingen garantiansvar eller erstatningsplikt på utstyr som ødelegges av lynnedslag eller hvor det er utført inngrep i form av å resette radio-senderen. I disse tilfellene må RealNett konfigurere ny radio-antenne og sende ut montør for feilretting.
Ved inngrep i radio, lynnedslag eller hvis kunden "resetter" antennen blir kunden belastet kr. 2500,- inkl. mva for ny antenne, og at montør kommer og bytter antennen. 

Kundens mislighold:
Ved stenging pga betalingsmislighold, etter gjentatte e-poster med purring fra RealNett, vil tjenesten bli stengt. Deretter vil kunden måtte betale for perioden kunden har hatt aktiv tjeneste fra RealNett. Ønsker kunden at tjenesten skal gjenåpnes tilkommer det et gjenåpningsgebyr på kr. 500,-


RealNett kan også stenge tjenesten ved andre forhold:
- Kunden har utsatt RealNetts infrastruktur for skader eller forstyrrelser
- Kunden opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentlig og rettslige regler

- Kunden har på annen måte grovt misligholdt avtalen, grovt misbruker tjenesten eller utstyret

- Videreselger/låner ut abonnementet til naboer/leietakere

- Kunden har etablert server, eller servere, tilknyttet tjenesten til bruk i privat eller kommersielle aktiviteter.

Forbehold om hastighet:
Opp- og nedlastingshastigheter vil kunne påvirkes av forholdene i luften, og vil til tider ha lavere hastighet enn angitt i hastighetsintervallet. RealNett har ikke ansvar for begrensninger i hastighet som skulle kunne oppstå som følge av omstendigheter og forhold utenfor RealNetts kontroll. Hvis RealNett ikke klarer å levere kjøpt tjeneste kan RealNett sette ned hastigheten til et lavere produkt, og kunden vil da bli belastet etter tilsvarende produkt.


Oppgraderinger av utstyr:
Radio-utstyr levert av RealNett driftes og oppdateres av RealNett. Skulle noe radio-utstyr ikke virke etter en oppgradering vil RealNett rette feilen uten kostnad for kunden.

Avtale- og oppsigelsestid:
Alle avtaler signert med RealNett har 12 mnd. avtaletid pga de økonomiske fordelene kunden får ved montering av radio-utstyr, installeringen av denne på huset og de reduserte månedskostnadene. Avtalen kan i avtaletiden ikke sies opp uten at RealNett har misligholdt avtalen.

Ved oppsigelse av avtalen i avtaletiden vil både tjenesten og betalingen gå som normalt frem til avtaletidens slutt. Ved oppsigelse av avtalen utenfor avtaletiden er oppsigelsestiden inneværende måned + 1 måned.

 

Tvister:
Tvister mellom registrert kunde og RealNett skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan hver part bringe tvisten til ordinære domstoler, med Trondheim Tingrett som verneting.

RealNett leverer bredbånd med fiber og radioteknologi i Trøndelagsregionen. Med vår kompetanse innen Wifi, IP-telefoni og IT-tjenester har vi mange supplerende produkter for våre kunder.

Våre tjenester leveres både til bedrifts- og privatmarkedet.

Kontakt oss

Kundesenter bedrift: service (a) realnett.no

Kundesenter privat: privat (a) realnett.no

Telefon: 73 20 52 00

Orgnr: 915577784MVA

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2015-2020 RealNett AS | All rights reserved